Privacyverklaring

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw therapeut, een registratie bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Beveiliging van uw gegevens

Praktijk Oefentherapie Cesar Fransiska Horjus maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en Two Factor Authentication.

Bewaartermijn

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechten

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken: Praktijk Oefentherapie Cesar Fransiska Horjus, Westereems 4a 8602 CR Sneek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, wordt er verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen één maand wordt er op uw verzoek gereageerd.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De therapeut heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de therapeut voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van uw therapeut doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk en met uw toestemming mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (zoals uw huisarts). Bij de eerste afspraak zal gebruik gemaakt worden van een formulier ‘Toestemming Patiënt’, waarin u aangeeft waar u wel of geen toestemming voor verleent.

Download privacyverklaring